Dichters

Hendricus Tollens Cz.

H. Tollen Cz. - zo staat zijn naam op het boekje waarin de Goddelijke Naam terug te vinden is. Zijn volledige naam is Henricus Franciscus Caroluszoon - de 'Cz' in het boek staat voor Caroluszoon.

Over zijn leven valt op te merken dat hij het beroep van dichter en koopman in verfstoffen combineerde. Hendrik kwam ter wereld op 24 september 1780 te Rotterdam. Zijn ouders zijn afkomstig van Gent en - naar men schrijft - van zeer bescheiden stand. Hij huwde, tegen de zin van zijn vader, met Gerbranda Catherina Rivier te Souburg, waar de bruidegom en bruid zich als Amsterdamse jongelui voordeden. Voor zijn dichtwerk ontving hij hoge onderscheidingen. Men noemt hem een Nederlands volksdichter, vooral sedert 1830. In 1846 ging hij persoonlijk uit zijn zaak, vestigde zich op Ottoburg te Rijswijk en bracht er zijn verdere tijd door met schrijven. Hij overleed er op 21 oktober 1856. Reeds lang daarvoor had hij zich bij de Remonstrantse Broederschap gevoegd.

In Rotterdam wijdde men hem een standbeeld...

In het jaar 1856 wordt er te Leeuwarden een boek met zijn dichtwerken uitgegeven door G.T.N. Suringar. Eigenlijk is het boekje een gebundeld werk van drie boeken. In het middenste deel - 'Dichtbloemen, bij de naburen geplukt' - wordt de Goddelijke Naam gebruikt op bladzijde 132 - 134 in het gedicht met de welluidende naam: 'GEBED VOOR ALLEN'.

 

- top -