Bijbels

De Bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aanmerkingen, verklaard door Jacob Van Nuys Klinkenberg en Gerard Johan Nahuys, predikanten te Amsterdam.

Datum en taal: 1780 - Nederlands


Vertaling: Deze Bijbelverklaring, bestaande uit 27 dikke delen (1780-1796), was tot ver in de 19e eeuw een bekend en geliefd werk. Dit kwam vooral door de gave van de vertalers om moeilijke kwesties op een eenvoudige manier uit te leggen. De verbreiding van het christelijk geloof was voor hen van het grootste belang. Zij zagen het christendom als een noodzakelijke waarborg voor een hechte samenleving. Na het overlijden van Nahuys in 1781 heeft van Nuys de vertaling verder gezet tot hij alle Bijbelboeken van het Oude- en het Nieuwe Testament te boek had gesteld.

Biografie vertalers:
Jacob van Nuys Klinkenberg, geboren te West-Graftdijk op 20 februari 1744, overleden te Amsterdam op 14 september 1817.

Jacob werd als zoon van een predikant in een klein dorp in de Noord-Hollandse polders geboren. Hij studeerde wis- en natuurkunde, theologie en filosofie. Hij werd evenals zijn vader ook predikant en diende in verscheidene Gereformeerde kerken. Gedurende zijn jaren als predikant maakte hij naam met een uitvoerige apologetische studie getiteld “De voordelen van den godsdienst”. Hoe nauw het geloof hem aan het hart lag blijkt ook uit zijn redevoering bij zijn benoeming in 1784 tot hoogleraar theologie en kerkgeschiedenis aan de Amsterdamse Universiteit. Hierin klaagde hij de verderfelijke invloed van het “hedendaags ongeloof” in de samenleving aan. Hij huwde in 1766 met Maria Elizabeth Merkman, met wie hij verscheidene kinderen kreeg. Jacob verwierf tijdens zijn leven grote roem als predikant, hoogleraar, godgeleerde, dogmaticus en Bijbeluitlegger. Er zijn vele gedrukte werken en ook handschriften van hem bewaard gebleven.


Gerard Johan Nahuys, geboren te Utrecht op 1 februari 1738, overleden te Leiden op 9 oktober 1781.

Reeds van jongs af wilde Nahuys predikant worden. Hij volgde een gedegen opleiding aan de Universiteit van Utrecht in talen, wijsbegeerte, wiskunde, natuurkunde en astronomie. Na zijn opleiding werd hij vervolgens predikant in Ede, Oud Beijerland, Middelburg en Rotterdam. In 1780 werd hij aan de Universiteit van Leiden hoogleraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis. Alhoewel Nahuys tot een der geleerdsten van zijn tijd behoorde, had hij een nederige en zachtaardige persoonlijkheid. Hij hield zich niet bezig met onbeduidende kerktwisten, maar koppelde verlichting aan ware Godsvrucht, wat blijkt uit zijn geschriften en leerredenen. Samen met Jacob van Nuys Klinkenberg heeft hij vele jaren aan de hier getoonde Bijbelvertaling gewerkt. Hij heeft zijn arbeid echter niet kunnen voltooien, daar hij in 1781 stierf op 43 jarige leeftijd. Zijn vrouw Catharina Walburg van Mansfeld stierf 3 dagen voor hem. Zij hadden samen 7 kinderen.


Godsnaam: De vertaling gebruikt in vele voetnoten Gods naam geschreven als JEHOVAH, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. In Mat. 22:44 toont van Nuys duidelijk het verschil aan tussen Jehovah en zijn zoon Jezus Christus.

Teksten: Genesis 2:4, Mattheüs 1:21 en Mattheüs 22:44.

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven