Opmerkelijk

Synode van Dordrecht

De synode van Dordrecht kwam bijeen van 13 november 1618 tot 29 mei 1619. Een synode is een nationale kerkvergadering.

 

ets van de 17de eeuw

 

De aanleiding tot de synode was de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten die de kerk verscheurden.

In januari 1610 formuleerden 44 predikanten hun bezwaren tegen de Nederduits Gereformeerde Kerk. Deze Kerk was de heersende kerk in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het grootste deel van de bezwaren betroffen de vrije wil van de mens en de predestinatie. Ze verzetten zich dus tegen bepaalde leringen van Johannes Calvijn. Hun verweerschrift kwam bekend te staan als ‘remonstrantie’ vandaar ook hun afgeleide naam. Uiteraard verzette de calvinistische stroming zich hier tegen. Zij kwamen bekend te staan als de contraremonstranten. Zij stonden voor predestinatie. De mens had geen vrije wil om hiervan af te wijken. In een poging de ruzie te kalmeren vaardigden de Staten van Holland in 1614 een edict uit waarbij het predikanten verboden werd zich uit te laten over het leerstuk van de predestinatie. Dit hielp echter niet. De contraremonstranten waren verbolgen over het edict en drongen aan op een synode. De Staten van Holland weigerden deze synode.

De politieke tegenstander van Stadhouder Prins Maurits was Johan van Oldenbarnevelt, landsadvocaat en raadspensionaris van de Staten van Holland. Hij zorgde ervoor dat de Staten-Generaal het belangrijkste bestuurlijke orgaan werd. Johan van Oldenbarnevelt had hier zelf zitting in en er wordt gezegd dat niemand om hem heen kon. Deze man was een remonstrant. Prins Maurits koos openlijk de steun van de contraremonstranten al wordt gezegd dat dit puur om politieke redenen was. Van Oldenbarnevelt, bang voor een staatsgreep van Maurits, liet in 1617 de Scherpe Resolutie uitvaardigen. De steden in Holland kregen hierbij de toestemming om zelf huurtroepen (waardgelders) aan te nemen. Deze werden in de praktijk echter ingezet tegen de contraremonstranten. Prins Maurits die zich in zijn macht beknot voelde pleegde hierop een staatsgreep. Hij liet zijn politieke tegenstanders gevangen zetten. Johan van Oldenbarnevelt werd terechtgesteld op 13 mei 1619 op het Binnenhof in Den Haag.

Kort nadien begon de Synode van Dordrecht. Duidelijk was dat de synode tot doel had af te rekenen met het gedachtegoed van de remonstranten en de eenheid in de Kerk te herstellen. De deelnemers waren 37 predikanten, 19 ouderlingen, 5 hoogleraren en 18 commissarissen. Daarnaast waren er ook 25 gedelegeerden van de calvinistische kerken in het buitenland. Aanvankelijk waren er ook vertegenwoordigers van de remonstranten aanwezig, maar velen van hen wilden niet in het beklaagdenbankje plaatsnemen. Uiteindelijk werden de remonstranten uitgesloten van de vergadering. De standpunten tegen de remonstranten werden vastgelegd in vijf punten, ook wel de Dordtse Leerregels genoemd.

 

Maquette van de Synode

 

 

Statenvertaling

Tijdens de Synode van Dordrecht werd ook besloten de gehele Bijbel uit het Hebreeuws en Grieks in het Nederlands te vertalen. Deze vertaling kwam bekend te staan als de ‘Statenvertaling’. Dit omdat de Staten-Generaal de vertaling bekostigde en autoriseerde. In 1635 was de Bijbel gereed. Ze werd geautoriseerd in 1637. Tussen 1637 en 1657 alleen al werden een half miljoen exemplaren gedrukt.

 

Voorblad van de uitgave van 1637
(merk ook boven het tetragrammaton)

 

Op de twaalfde zitting besloot de Synode dat de Godsnaam vertaald moest worden met HEERE. Men liet wel in de kantlijn, bijvoorbeeld bij Genesis 2:4 het volgende optekenen: “Na de voleinding van ’t werk der scheppinge, wordt hier allereerst aan God den naam van JEHOVAH gegeven, betekenden den zelfstandigen, zelfwezenden, van zich zelven zynde eeuwigheid tot eeuwigheid, en den oorsprong of oorzaak van ’t wezen aller dingen; daarom ook deze naam den waren God alleen toekomt. Onthoud dit eens vooral: daar gy voortaan het woord HEERE met grote letteren geschreven vindt, dat daar in ‘t Hebr. De naam JEHOVAH, of by afkorting JAH, staat.”

 

We tonen enkele Statenbijbels op onze pagina ‘Bijbels’.

Munt

Ter gelegenheid van de Synode van Dordrecht, die in 1619, na meer dan 125 sessies eindigde werd een herdenkingsmunt geslagen. Alle buitenlandse deelnemers ontvingen de munt in goud. De binnenlandse gedelegeerden kregen een zilveren exemplaar. De munt heeft een diameter van 58.5 mm.

 

 

Beschrijving:

Voorzijde: een zicht op de zaal van de Synode van Dordrecht met de gedeputeerden. Een grappig detail op de munt: als je goed kijkt zie je tussen de aanwezigen een kleine hond aan de voorkant.

Tekst : RELIGIONE ASSERTA 1619 - Religie verdedigend

 

Keerzijde: De tempel op de berg Sion onder de stralende Godsnaam als het tetragrammaton weergegeven, met wind uit vier richtingen. De tempel staat hier als symbool voor de hemel. Pelgrims bestijgen de heuvel. De pelgrims staan hier symbool voor “de wind van valse doctrine” die heen- en weer geslingerd wordt - Efeziërs 4:14.

Tekst : ERVNT VT MONS SION CIC IC CXIX - Op naar de berg Sion 1619.

De woorden "Erunt ut mons Sion" die zich errond bevinden zijn een citaat uit Psalm 125: 1. Men koos opzettelijke de berg Sion als symboliek. Psalm 125: 1: "zijn degenen die op Jehova als de berg Sion vertrouwen, het niet vervagen, maar blijft voor altijd."


 

- naar boven -