Dichters

Jan Jakob Lodewijk Ten Kate

Jan Jakob Lodewijk kwam op de wereld op 23 december 1819 te 's Gravenhage als zoon van Jan Herman en Johanna Henriëtta de Witte. Hij werd leerling van schoolhouder J. van Renesse en al vroeg gaf hij blijk van liefde voor taal en poëzie. Op dertienjarige leeftijd reeds ging hij werken in het kantoor van de firma Vriesendorp en Gaade; ondertussen bleef hij wel de avondschool van dhr. van Renesse volgen. Op 14-jarige leeftijd zond hij reeds een dichtstukje in dat met veel lof werd ontvangen. Geïnspireerd door Bilderdijk en Da Costa ontwikkelde hij zich tot het predikambt en dichter zijn. Vanaf 1845 was hij predikant te Marken. In de maand mei van het zelfde jaar huwde hij met Johanna Sophia Waldorp, dochter van de beroemde schilder. Vervolgens was hij predikant te Almkerk, Middelburg, Amsterdam. Als mens staat hij bekend wegens zijn goedhartigheid en vriendelijkheid. Vele onderscheidene letterkundige en wetenschappelijke genootschappen benoemden hem tot erelid. Verscheidene vorsten hebben hem een ordeteken verleend. Op persoonlijk vlak heeft hij veel droefheid ervaren. Na het overlijden van drie dochters en twee zonen, overleed ook op 20 mei 1887 zijn echtgenote; één zoon bleef er over. Hijzelf overleed op 26 december 1889, net 70 jaar geworden.

Jan Jakob Lodewijk Ten Kate
1819-1889

 

 

 

Op bladzijde 198 begint het gedicht "De Harpe Sions". Op de eerste lijn staat de Goddelijke Naam. Merk op dat twee lijnen eronder staat dat dit het wachtwoord was van de Hervormers.

 

 

Op bladzijde 238 begint het gedicht "De Vogeljacht".

..............

 

- top -