Dichters

Adrianus Bogaers

Adrianus Bogaers is geboren op 6 januari 1795 te 's-Gravenhage als de oudste van zeven kinderen van Frans Bogaers en Maria Elisabeth Guicherit. De familie uit Brugge was gevlucht naar het Noorden toen de Spanjaarden de godsdienstvrijheid onmogelijk maakten. Reeds jong blonk Adrianus uit in zijn studies. Op 16-jarige leeftijd promoveerde hij reeds tot advocaat. Naast rechtsgeleerdheid muntte hij uit in wiskunde, hij legde een examen af voor landmeter. Zijn beroep manifesteert zich vooral verder in de justitie. In 1838 werd hij rechter en in 1851 vice-president bij de arrondissements-rechtbank te Rotterdam. In deze betrekking moest hij ontslag nemen vanwege sterk toegenomen doofheid. Adrianus trad op 15 juli 1828 in het huwelijk met Maria Elisabeth Gleichman - dit huwelijk duurde slechts enkele maanden. Op 31 maart 1829 overleed zijn echtgenote, hem een zoon en een dochter nalatend waarvan dan nog het zoontje vroeg stierf. Het verlies van zijn echtgenote kwam hij nooit te boven. Het krenkte zijn gezondheid en voorstellen voor een tweede huwelijk bleef hij steevast afwijzen. In de leeftijd van 75 jaar overleed hij te Spa.

Hij was ook bekend in de literaire wereld en gebruikte de Goddelijke Naam.

 


We vonden het gebruik van Gods Naam terug in het gedicht 'Mozes' (zie 'Neerlands Letterkunde in de Negentiende Eeuw' - Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde' - uitgegeven in 1877 door D.A. Thieme).


 

- top -