Boeken

1888 - Beknopte Geschiedenis van het Oude Verbond

Auteur: Fernandus Joannes Petrus Gregorius Van Etten

De heer Van Etten (1830-1909), zoals op het titelblad wordt aangegeven, was een rooms-katholieke priester die behoorde tot de orde der Augustijnen in Nederland.

In het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) staat over zijn loopbaan: "Na volbrachte studie aldaar werd hij in 1856 priester gewijd. Achtereenvolgens was hij werkzaam als kapelaan te Amsterdam (Nicolaaskerk) 1860, Wassenaar 1861, Delft. In 1862 werd hij tot pastoor benoemd op het eiland Wieringen. Om in deze behoeftige parochie eene kerk te bouwen collecteerde hij in het geheele bisdom, maar toen hij eenmaal de gelden verzameld had, moest hij den bouw overlaten aan zijn opvolger, daar hij verplaatst werd als pastoor naar Wormer. Hier bouwde hij een nieuwe kerk en legde een begraafplaats aan. In 1879 werd hij overgeplaatst naar Delftshaven, waar hij een school opende voor jongens en meisjes. In 1888 trad hij in de orde der Augustijnen, waar hij weldra tot de hoogste posten geroepen werd. Zoo werd hij gekozen tot prior van het Monicaklooster te Utrecht en richtte daar op de Godvruchtige vereeniging van O.L. Vrouw van Goeden Raad, en nam het initiatief tot de uitgave van het Maandschrift van O.L. Vrouw van Goeden Raad. In 1898 werd hij naar Rome geroepen om den gewichtigen post van Procurator Generalis te bekleeden. In 1901 verzocht hij om gezondheidsredenen niet herkozen te worden. Wederom werd hij toen aangesteld tot prior te Utrecht en tot professor in de H. Schrift. Langen tijd ook heeft hij als provinciaal aan het hoofd gestaan der Nederlandsche Augustijnen."

 

Het boek: In het voorwoord schrijft Van Etten dat de geschiedenis van "Gods openbaring aan den mensch" voor allen "hoogst gewichtig, alleraantrekkelijkst en vol zoeten troost" is. Om het meer in bereik te brengen van iederen, schreef hij naar zijn eigen woorden dit "handboekje". Dit handboekje is uiteindeiijk een lijvig boek geworden van niet minder dan 553 bladzijden, waarin hij zes tijdvakken beschrijft beginnende van de geschiedenis van Adam tot aan de Christus.

In dit boek gebruikt hij veel Gods Naam...

 

 

 

 

 

- top -