Boeken

1780 - Onderwijs in den Godsdienst

Auteur: Jakob van Nuys Klinkenberg

Jakob van Nuys Klinkenberg is geboren op 20 februari 1744 te Westgraftdijk, als de zoon van Henricus Jansen Klinkenberg en Magdalena van Nuys.

Na zijn schoolopleiding werd hij op 2 november 1764 bevorderd tot 'artium liberalium magister et philosophiae doctor'. In het Nederlands is dit meester der vrije kunsten en doctor in de filosofie. Hij werd predikant te Eemnes-Buiten (1766), Overschie (1773), Oudewater (1775), Deventer (1776) en Amsterdam (1778). In 1783 werd hij benoemd tot hoogleraar in de godgeleerdheid te Leiden, doch hij bedankte hiervoor. In hetzelfde jaar werd hij tot hoogleraar te Amsterdam benoemd. In 1784 werd hij bevorderd tot doctor in de theologie.

Over hem staat geschreven: "Door zijn achtbare verschijning, zijn innemenden omgang en zijn opgeruimdheid won v. Nuys Klinkenberg de sympathie van wie met hem in aanraking kwamen. In zijn afkeer van alle winstbejag, zelfs van den schijn daarvan, ging hij zelfs zóóver, dat hij als hoogleeraar nooit eenig college-geld wilde aannemen, en van de uitgevers zijner geschriften nooit eenig bepaald honorarium. Lichamelijk zeer forsch gebouwd, nam hij gaarne veel beweging, en nog in het laatst van zijn leven vond men hem vaak aan zijn draaibank. Ook 's winters volgde hij de gewoonte om vroeg op te staan; hieruit is mee te verklaren dat hij nog zooveel heeft kunnen gereedmaken voor de pers, terwijl toch ook zijn ambtsbezigheden zoozeer beslag op hem legden en hij bovendien nog menig uur wist te vinden voor den gezelligen omgang. Groot was zijn belezenheid. " - Jan Pieter de Bie, G.P. van Itterzon en Johannes Lindeboom, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 5 (1943).

Op persoonlijk vlak is te melden dat hij huwde met Maria Elizabeth Merkman. Hij werd de vader van vier dochters. Hij overleed te Amsterdam op 14 september 1817. Hij werd 73 jaar.

 

Het boek: Onderwijs in den Godsdienst.

Het boek dat we u tonen werd uitgegeven in 1780 en maakt deel uit van een werk bestaande uit meerdere delen. Van Nuys Klinkenberg gebruikt voor de godsnaam 'Jehovah'.

 

 

 

 

 

naar boven