Bijbels

"Verklaring van Mozes eerste boek genoemd Genesis – in het Engels beschreven door de heren Patrik, Polus , Wels; met voorreden van Joan vanden Honert T.H. Zoon, Professor der H. Godgeleerdheid en Kerkelijke Historiën, in de Hollandse Universiteit te Leiden".

Datum en Taal: 1740 Nederlands

Vertaling: Oorspronkelijk in het Engels geschreven door de heren Patrik, Polus, Wels en andere Godgeleerden. Deze vertaling omvat een uitgebreide weergave met uitleg van de Pentateuch, ofwel de eerste vijf boeken van de Bijbel, geschreven door Gods profeet Mozes. Voor elk bijbelboek bestaat er een apart deel. De reeks bestaat uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Daar vanden Honert een eervolle positie bekleedde onder de godgeleerden van zijn tijd werd hem verzocht de voorreden van deze vertaling te schrijven.

Aanvulling: De drie schriftverklaarders Patrik, Polus en Wels zijn een begrip geworden bij Bijbellezers. Recentelijk, in 2009, is hun Bijbeluitgave herdrukt in het Nederlands en nog verkrijgbaar. Deze reeks omvat het volledige Oude Testament in 12 dikke delen.


Biografie vertalers:

Simon Patrick (1626-1707) was een Anglicaans theoloog en bisschop van Ely (Engeland). Later kwam hij in de gunst te staan van koning-stadhouder Willem III. Zijn commentaar is opgenomen bij de teksten van Genesis tot en met Hooglied.

Matthew Poole (1624-1679) wijdde zich aan het schrijven van Bijbelverklarende werken. Wegens zijn anti Rooms-katholieke geschriften werd een moordaanslag op hem gepleegd, die hij echter overleefde. Daarna vluchtte hij naar Nederland, waar hij bleef tot aan zijn dood.

Edward Wells (1667-1726) was rector te Cotesbach (Engeland). Zijn bijdrage aan de verduidelijking van de Bijbel bestaat in hoofdzaak uit zijn grote kennis van de geografie van bijbelse plaatsen.

Joan, voluit Johannes, vanden Honert werd op 1 december 1693 te Hendrik-Ido-Ambacht geboren. Op 21 jarige leeftijd begon hij godgeleerdheid te bestuderen en zich op wijsbegeerte toe te leggen. In 1719 werd hij predikant te Katwijk aan de Rijn. Twee jaar later in Enkhuizen. Als predikant besteedde hij al zijn vrije tijd aan de bestudering van de Hebreeuwse en Griekse grondteksten. In 1727 werd hij hoogleraar in godgeleerdheid te Utrecht. Veel studenten kwamen van verre naar Utrecht om hun opleiding van hem te ontvangen want hij was een uitmuntende en bekwame onderwijzer. In 1734 werd hij naar Leiden geroepen om als ambtgenoot met zijn vader samen te werken. Ook het onderwijs in kerkelijke geschiedenis werd hem toevertrouwd. In zijn dogmatiek was hij een streng aanhanger en verdediger van de leer der Nederduitsch Hervormde kerk. Daar de religieuze strubbelingen in zijn tijd hem niet onberoerd lieten heeft hij heel veel brieven en redevoeringen geschreven. Joan vanden Honert huwde te Enkhuizen met Johanna van Loosen, die hem drie kinderen schonk. Hij overleed, door velen betreurd, op 6 april 1758 te Leiden.


Godsnaam:
Interessant is de opmerking in de voetnoot die uitlegt dat Tertulliaan (Tertullianus) zegt dat Gods naam Jehovah pas op deze plaats (Gen. 2:4) voor het eerst geopenbaard wordt, omdat Gods werken nu volledig voltooid waren.

(Een andere opmerking verklaart dat de scheppingsdagen geen dagen van 24 uur waren, maar zich over een langere tijd uitgestrekt hebben.)

Teksten: Gen 2:4 en de voetnoten.

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven